મોહદ્દીસે આઝમ મિશન ટંકારીઆ બ્રાન્ચ ના ઉપક્રમે મફત આંખો ની તપાસ નો કેમ્પ આવતા રવિવારે મિશન સ્કૂલ માં સવારે 9 થી 1 વાગ્યા સુધી યોજાશે.

001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*