દુઆ ની દરખાસ્ત

આપણા ગામના દાઉદ સાહેબ દેગમાસ્ટર ને બે દિવસ પહેલા નેશનલ હાઇવે પર એક અકસ્માત નડતા તેમને ડાબા પગે તથા ખભાના ભાગે ફ્રેક્ચર થતા વલણ ખાતે હોસ્પટલ માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમના પગમાં ઓપરેશન થઇ ગયું છે.
તેઓ આપ સૌ ને તેમની તંદુરસ્તી માટે દુઆ ઓ ગુજારવાની દરખાસ્ત કરે છે. કન્યાશાળા ની બાળકી ઓને શિક્ષણ પ્રત્યે ખંતથી અભ્યાસ કરાવતા દાઉદ સાહેબ ને અલ્લાહ તઆલા જલ્દી થી જલ્દી શિફા આપે એ જ દુઆ.

IMG-20160728-WA0003

1 Comment on “દુઆ ની દરખાસ્ત

  1. દાઉદ સાહેબ ને અલ્લાહ તઆલા જલ્દી થી જલ્દી શિફા આપે Aameen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*