અલ્હામ્દુલીલ્લાહ રેહમત નો વરસાદ જુમ્મા ની નમાઝ પછી પડવાનું ચાલુ છે. વાતાવરણ માં એકદમ પલટો આવી ગયો છે. ઠંડુ વાતાવરણ ને લઇ ને રોજા માં પણ રાહત થઇ ગઈ છે.

IMG_2611 IMG_2610

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*