યા રબ્બુલઆલમિન તારી રહેમતનો વરસાદ વરસાવ … આમિન.

No rain in Tankaria and the whole Bharuch District. Please make dua.

xcw6Flm8cqCGweNQWwgXIg356808

1 Comment on “યા રબ્બુલઆલમિન તારી રહેમતનો વરસાદ વરસાવ … આમિન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*