1 2 3 71

ટંકારીઆ નવસર્જન વિકાસ પેનલ દ્વારા હાલમાં ૧૫માં નાણાપંચ સને ૨૦૨૧/૨૨ ની ગ્રાન્ટ માંથી મંજુર થયેલા કામોમાંથી ટંકારીઆ એમ.એ.એમ. હાઈસ્કૂલના બહારના પરિસરમાં આશરે ૧,૬૦,૦૦૦/- ની રકમનું પેવર બ્લોકનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. આ કામની સંગે બુનિયાદ મૌલાના અબ્દુર્રઝાક અશરફી દ્વારા સરપંચ તથા પંચાયતના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી. ગ્રામપંચાયતે આ કામ ઘણીજ સુંદરતા સાથે પૂરું કર્યું હતું. આ વિકાસના કામમાં જે લોકો સહભાગી થયા હતા તે તમામનો ગ્રામ પંચાયત હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરી આગળ પણ વિકાસના કામોમાં સાથ સહકાર આપે એવી અપેક્ષા સાથે.

સરપંચ

ઝાકીરહુસેન ઉમતા

Amina yusuf Aachhodi passed away……….. Inna Lillahe Wainna Ilayhe Rajeun……….. Namaj e janaja will held at Hashamshah [RA] graveyard at 10pm. today. May ALLAH [SWT] grant her the best place in jannatul firdaush. Ameen. 

1 2 3 71