કોરોના પીડિતોને સહાય આપવા બાબત

(૧) ટંકારીઆ ગામના કોરોના પીડિત દર્દીઓએ દેવું ચુકવવા ઝકાત ફંડમાંથી સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ અને (૨) ટંકારીઆ ગામના કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલ પિતાના સંતાનોએ ભણતર માટે ઝકાત ફંડમાંથી સહાય મેળવવા માટેનું કોરુ ફોર્મ મેળવવા, તથા ભરેલ ફોર્મ જમા કરાવવા અંજુમન હોસ્પિટલ અથવા મદની શિફાખાના નો સંપર્ક કરવો. આ સાથે આપેલ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. 
ટંકારીઆ કોવિડ કેર કમિટી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*