મદદ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

શુભ સમાચાર: મોહસીન ઇમરાન કોલેટીને વડોદરા ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દીધી છે અને તે અલ્લાહની રહેમથી ઘરે પરત આવી ગયો છે. આપની સમયસરની આર્થીક મદદ માટે કોલેટી પરિવાર અને માય ટંકારીયા વેબસાઈટના ખાદીમો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. અલ્લાહ આપ તમામની ખીદમતોને કબૂલ કરી બન્ને ઝહાનમાં બેહતરીન બદલો આપે, બધાને સહીસલામત રાખે અને તમામ જાઇજ તમન્નાઓ પૂરી કરે. આમીન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*