યા બારી તાલા તારી રહેમત થી સુકી ભઠ્ઠ જમીન ને હરિયાળી બનાવી દે. રહેમત ની બારીશ ફરમાવ. આમીન…

CIMG1361 CIMG1362

1 Comment on “યા બારી તાલા તારી રહેમત થી સુકી ભઠ્ઠ જમીન ને હરિયાળી બનાવી દે. રહેમત ની બારીશ ફરમાવ. આમીન…

Leave a Reply to Sana Cancel reply

Your email address will not be published.

*