આ થકી આપણા ગામની શાહીસતા મોહમ્મદ વેવલી ની સારવાર માટે મદ્દદ ની અપીલ કરી હતી તો આપણા ગામના એક સદગૃહસ્થે સારવાર ની તમામ રકમ આપવાની જાહેરાત કરી હોવાથી હવે મદદ નહિ મોકલવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
અલ્લાહ તઆલા આ સખીદાતા ની સખાવત તેની બારગાહ માં કબુલ કરે અને એનો ઉત્તમ બદલો બંને જહાં માં આપે. આમીન.